Velkommen til prosjektweb’en for KVASS!

Vi gjør oppmerksom på at "Verktøykassa" er delvis deaktivert i påvente av arbeidet med nytt rapporteringssystem som er igangsatt av KD. Et nytt rapporteringssystem vil muligens medføre endringer i de fleste elementene og vi tar sikte på å videreutvikle verktøykassa slik at den blir tilpasset nye regler. 

’KVASS’ står for ”Kvalitetsstandarder og studieplaner i studieforbund” og er et utviklings- og samarbeidsprosjekt mellom Voksenopplæringsforbundet, Aftenskolen Høyres Studieforbund, Bygdefolkets studieforbund, Folkeuniversitetet, Frikirkelig studieforbund samt Studieforbundet Natur og Miljø.

KVASS-prosjektet har sitt utgangspunkt i det forhold at studieforbundene gjennom tidene har utviklet egne standarder og rutiner for studieplaner, kursbevis og rapportering av virksomheten. En del studieforbund har felles løsninger innenfor dette arbeidsområdet, mens andre har sine egne opplegg. Man har dertil ulike ordninger internt i forholdet mellom det sentrale forbundet og medlemsorganisasjonene.

Gjennom et forprosjekt i 2003 avdekket vi behov for en samordning av begrepsapparat, studieplanbruk, felles modell/er for studieplaner og kursbevis og kompetansedokumentasjon i studieforbundene. Gjennom hovedprosjektet (2004 og 2005) utvikler, tester og produserer vi verktøy for implementering av nye og felles standarder og rutiner i studieforbundene. Disse verktøyene omfatter studieplaner, kursbevis/kompetansedokumentasjon, nytt system for nivåplassering og et felles begrepsapparat for studieforbundenes virksomhet. Vi arbeider i tillegg med en kartlegging av studieforbundenes behov for ny emnekatalog, og avvik mellom vårt ideelle system og det eksisterende system fra SSB /departementet, samt hvordan dette gapet eventuelt kan løses /tettes.

Målgruppen for prosjektet er studieforbundene selv, spesielt de ansvarlige for kursdokumentasjon i vid forstand.

Den elektroniske verktøykasse

Gjennom KVASS-prosjektet utvikler vi en felles elektronisk ”verktøykasse” som skal:

  • gjøre det enklere for studieforbundene (inkl deres medlemsorganisasjoner) å hente ut og benytte et felles sett med modeller for studieplaner og kursbevis
  • gjøre rapporteringen – ikke minst hva gjelder nivåplasserring – enklere, mer meningsbærende og sikrere
  • øke kvaliteten på både studieplaner og kursbevis
  • og dermed samlet sett forbedre, forenkle og effektivisere studieforbundenes dokumentasjons- og informasjonsarbeid.

Nytte- og anvendelsesverdien av dette vil være stor også for deltakerne som bl.a. får sammenlignbar dokumentasjon og bevis av høy kvalitet fra ulike kurs, og det offentlige som får mer enhetlig informasjon om studieforbundenes virksomhet.

Har du innspill, send oss gjerne en e-post!